przejdź do:

DYSK

DZIENNIK

Podanie elektroniczne

Informacje o kandydacie:

Adres zamieszkania kandydata:

Dane kontaktowe kandydata:

Dane kontaktowe rodzica:

 

Proszę o przyjęcie mnie na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w Zespole Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY

Religia i etyka są przedmiotami nieobowiązkowymi. Można wskazać religię lub etykę, obydwa przedmioty lub żadnego z w/w przedmiotów.
Po zadeklarowaniu uczestnictwa w zajęciach z przedmiotu nieobowiązkowego uczeń zobowiązany jest do udziału w zajęciach.

 

Proszę o przyjęcie mnie do Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem

Religia i etyka są przedmiotami nieobowiązkowymi. Można wskazać religię lub etykę, obydwa przedmioty lub żadnego z w/w przedmiotów.
Po zadeklarowaniu uczestnictwa w zajęciach z przedmiotu nieobowiązkowego uczeń zobowiązany jest do udziału w zajęciach.

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI OBOWIĄZKÓW OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE

W związku z przyjęciem na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  w kwestionariuszu dla potrzeb niezbędnych do realizacji obowiązków określonych
w z dnia14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz w innych przepisach prawa, w tym dla celów związanych z realizacją procesu dydaktycznego, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych). Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 28, 37-420 Rudnik and Sanem.
 2. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązków określonych w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz w innych przepisach prawa.
 3. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji procesu nauki, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach obowiązków określonych w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz w innych przepisach prawa.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości rozpoczęcia nauki w Zespole Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem.
 5. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

 

Zgoda na przetwarzanie wizerunku w celach promocyjno-marketingowych szkoły.

Niniejszym wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na nieograniczone czasowo przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku w postaci fotografii cyfrowej i papierowej, przez Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem zwanej dalej „Szkołą”, w tym w szczególności na potrzeby działalności promocyjno-marketingowej Szkoły prowadzonej za pośrednictwem:

 • gazetki szkolnej Kurier Szkolny;
 • strony internetowej szkoły pod adresem www.zsrudnik.edu.pl.
 • na stronie szkolnej na portalu facebook 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 28, 37-420 Rudnik and Sanem.
 2. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach informacyjnych (strona internetowa, gazetka szkolna) i promujących szkołę.
 3. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celach informacyjnych i promujących szkołę związanych z odbywaniem nauki w Zespole Szkół im gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem. 
 4. Podanie danych jest dobrowolne.
 5. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

*Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880, 1089, z 2018 r. poz. 650)

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym formularzu są zgodne ze stanem faktycznym.

Niniejszym przyjmuję do wiadomości, że:

 • Administratorem danych jest Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem 

z siedzibą przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 28. 37-420 Rudnik nad Sanem,

 • dane będą przetwarzane wyłączenie w celu realizacji obowiązku nauczania,
 • dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,
 • przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
 • dane podaję obowiązkowo zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz aktami wykonawczymi dot. realizacji obowiązku szkolnego oraz organizacji nauki religii,
 • dane kontaktowe będą przetwarzane wyłączenie w celu szybkiego kontaktu z rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka w nagłych okolicznościach, 
 • dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,

i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i nauczania. Ponadto wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka polegające na umieszczeniu zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek dziecka zarejestrowanych podczas zajęć i uroczystości szkolnych oraz związanych z uczestnictwem w programach, projektach, zawodach, konkursach i innych uroczystościach na stronie internetowej szkoły, profilu internetowym zarządzanych przez szkołę, tj. facebook oraz w mediach (prasa, serwisy internetowe) w celu informacji i promocji szkoły.

DANE KONTAKTOWE

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28
37 - 420 Rudnik nad Sanem
tel./fax 15 876 10 01
NIP 865-17-39-986

Sekretariat czynny
Poniedziałek - Piątek 7.00 - 15.00
e-mail:
sekretariat@zsrudnik.edu.pl
dyrektor@zsrudnik.edu.pl
warsztaty@zsrudnik.edu.pl
Numer konta Rady Rodziców
Bank Spółdzielczy Tarnobrzeg Oddział
w Rudniku nad Sanem
02 9434 1070 2005 1500 1892 0001

Licznik odwiedzin

Aktualnie odwiedza nas 39 gości

 • Aktualizacja strony: 01.12.2023.