PROJEKT UNIJNY

Wdrożenie i Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością
 oraz podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego.

W ramach projektu pn.:  „Wdrożenie i Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością oraz podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem  zostanie wdrożony System Zarządzania Jakością oparty na normie PN-EN ISO 9001:2009.

Certyfikacja systemu zarządzania jakością przyczyni się do podniesienia jakości procesu kształcenia zawodowego w Technikum i Zasadniczej  Szkole Zawodowej oraz poprawy konkurencyjności na rynku edukacyjnym.

 

Pod koniec stycznia Polskie Centrum Certyfikacji Sp. z o.o., ul. Złota 5, 37-418 Białystok przeprowadziło audit wstępny. Na podstawie przeprowadzonego auditu oceniono szkołę jako gotową do auditu certyfikującego.

Obecnie szkoła przygotowuje się do audytu certyfikującego, który zaplanowany jest na drugą połowę czerwca 2012 r.


POLITYKA JAKOŚCI

Zadowolenie i zaufanie Klientów, którymi są: uczniowie, rodzice, eksperci wspomagający, absolwenci, instytucje lokalne, nauczyciele, kierownictwo, pracownicy administracji i obsługi, stanowi podstawę wszelkich naszych działań.

Świadomość, że postrzegają Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego poprzez ocenę jakości naszych usług edukacyjnych, stawia przed nami nadrzędne zadania sformułowane w misji szkoły, które brzmi:

„Stymulować proces rozwoju osobowości ucznia w kierunku pożądanych postaw moralnych, rodzinnych, społecznych i obywatelskich, wyposażyć ucznia w procesie kształcenia w kompetencje umożliwiające samorealizację oraz zaspokojenie aspiracji życiowych i zawodowych”.

Zadania te będą realizowane poprzez:

- wzbudzenie w procesie wychowania wrażliwości moralnej, estetycznej i kulturowej niezbędnej do doskonalenia się, stałego pogłębienia życia duchowego i rozwoju własnych zainteresowań,

- ukształtowanie umiejętności zawodowych uczniów – zgodnie ze standardami zawodów i programami nauczania,

- wyzwolenie potrzeby stałego podnoszenia poziomu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji,

- wdrożenie do samodzielnej pracy umysłowej i wyposażenia w umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji,

- przygotowanie do kontynuowania nauki w szkołach wyższych różnego typu,

- ukształtowanie człowieka odczuwającego więzi z historią i kultura kraju i regionu, przywiązanego do demokracji i wolności,

- przygotowanie do pracy w zespole,

- zdecydowane reagowanie na przejawy agresji i inne patologie w zachowaniu uczniów, wyrobienie odporności na negatywne wpływy patologicznych zjawisk społecznych,

- stalą współpracę z uczniami i ich rodzicami,

- działania zgodne z przepisami prawa,

- ciągłe podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników,

- stałą ocenę naszej usługi edukacyjnej,

- wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009.

 

WYRÓŻNIA NAS:

- ponad 100 letnia tradycja kształcenia zawodowego,
 - profesjonalna kadra,

- wykorzystywanie nowoczesnych technologii i efektywnych technik w procesie nauczania i uczenia się,

- udział w programach unijnych,

- aktywnie działająca Rada Rodziców,

- osiąganie przez uczniów sukcesów w konkursach i zawodach sportowych na szczeblu gminnym, międzygminnym, powiatowym i wojewódzkim,

- wysokie wyniki nauczania zawodów potwierdzone rezultatami egzaminów zewnętrznych.

 

Dyrekcja Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem zobowiązuje wszystkich pracowników do stosowania ustaleń Polityki Jakości i realizacji jej celów, a także ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością.

                                                 Dyrektor Zespołu Szkół

                                                     Edward Wołoszyn

Rudnik nad Sanem, 18.04.2013 r.

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ w Rudniku nad Sanem - Wdrożenie i Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością oraz podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego.

Projekt i admin Waldemar Pisarski